Albisteak

 

Jendaurrean azaltzeko epean ez da erreklamaziorik aurkeztu Obra Txikiak arautzen dituen Ordenantzaren indargabetzea hasieran onesteko 2015eko abenduaren 16an izandako aparteko osoko bilkurak hartutako erabakiaren aurka. Horrenbestez, erabaki hori behin betikoa izango da, Toki Araubidearen Oinarrian arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 49. artikuluan sedatuta degoenaren arabera.

Hasierako onespenaren aurka administrazioarekiko auzierrekurtxoa ipini ahal izango da, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren administrazioarekiko auzietako salan; bi hilabeteko epea egongo da horretarako, iragarki hau argitaratu eta biharamunetik aurrera zenbatzen hasita.

2016-04-01 BAOko iragarkia