Albisteak

 

Jendaurrean azaltzeko epean ez da erreklamaziorik aurkeztu Animali Eduki eta Babestea arautzen duen Udal Ordenantza hasieran onesteko 2015eko abenduaren 16an hartutako erabakiaren aurka. Horrenbestez, erabaki hori behin betikoa izango da, Toki Araubidearen Oinarrian arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 49. artikuluan sedatuta degoenaren arabera. Aipatutako legearen 65.2 artikuluan aurreikusitako epea amaitu ondoko egunean jarriko da indareran Ordenantza hau, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean testu osoa argitaratzen denetik hasita.

Hasierako onespenaren aurka administrazioarekiko auzierrekurtsoa ipini ahal izango da, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren administrazioarekiko auzietako salan; bi hilabeteko epea egongo da horretarako, iragarki hau argitaratu eta biharamunetik aurrera zenbatzen hasita.

Iragarkia ikusi BAO 2016-04-04